Een nieuwe Multifunctionele Accommodatie in De Wijert

Ten noorden van de Van Iddekingeweg wordt druk gebouwd aan de nieuwe Multifunctionele Accommodatie ‘De Wiardt’ en de sportzaal. In De Wiardt is straks plaats voor circa 200 kinderen op basisschool De Tamarisk en voor ongeveer 50 kinderen bij kinderopvang Kids First. Ook komt hier de wijkbibliotheek. De naastgelegen sportzaal wordt overdag gebruikt voor bewegingsonderwijs en in de avonduren door buurt- en sportverenigingen.

De Van Lenneplaan wordt iets drukker
De in- en uitgang van De Wiardt komt aan de Van Lenneplaan. Halverwege de Van Lenneplaan komt de aansluiting van het parkeerterrein van De Wiardt en de sportzaal. Daardoor zal het iets drukker worden in de Van Lenneplaan.

Samen kijken naar oplossingen


De Gemeente wil samen met omwonenden, ondernemers, gebruikers van De Wiardt en andere betrokkenen bespreken hoe het verkeer en parkeren zo veilig en goed mogelijk geregeld kan worden. In december 2019 en in februari 2020 zijn bijeenkomsten geweest om met elkaar van gedachten te wisselen over de aanpassing en (her)inrichting van de Van Lenneplaan.

Van idee naar ontwerp
Tijdens de bijeenkomsten bleek dat niet iedereen dezelfde ideeën heeft over hoe de Van Lenneplaan het beste kan worden (her)ingericht. Dat is ook begrijpelijk, want de belangen van omwonenden, ondernemers en gebruikers van De Wiardt komen niet altijd overeen. Door de belangen goed af te wegen, is er een ontwerp gemaakt dat zoveel mogelijk tegemoetkomt aan ieders wensen.

Plannen herinrichting Van Lenneplaan


Eenrichtingsverkeer voor auto’s

De Van Lenneplaan moet zo veilig mogelijk zijn voor schoolgaande kinderen en andere weggebruikers. Daarom wordt de Van Lenneplaan vanaf de Van Iddekingeweg tot aan de inrit naar De Wiardt voor auto’s eenrichtingsverkeer. Ook wordt de rijbaan smaller, wordt het wegdek iets verhoogd en wordt het asfalt vervangen door klinkers. Deze maatregelen dragen bij aan het verlagen van de snelheid en zo wordt het overzichtelijker en veiliger voor iedereen.

Tweerichtingsverkeer voor fietsers
Fietsers kunnen de Van Lenneplaan in twee richtingen blijven gebruiken. Onder het eenrichtingsbord komt een bord waarop is aangegeven ‘uitgezonderd fiets en bromfiets’.

Kiss & Ride plekken

Aan de Van Lenneplaan komen ook 7 Kiss&Ride-plekken aan de kant van De Wiardt. Op deze plekken kunnen ouders hun kinderen afzetten en ophalen van school. Bij de Kiss&Ride-strook wordt een parkeerbord geplaatst met daaronder de tekst “direct in- en uitstappen schoolgaande kinderen”. Hiermee wordt aangegeven wanneer er geparkeerd mag worden en kan er gehandhaafd worden op gebruikers die op een andere manier of met een ander doel parkeren dan op het onderbord is aangegeven.

Paaltjes voor extra veiligheid

Tussen de Kiss&Ride-plekken en het voetpad worden voor de veiligheid paaltjes geplaatst. Deze paaltjes lopen door naar het zebrapad op de Van Iddekingeweg.

Parkeren

Aan de westzijde van de Van Lenneplaan komt een parkeerstrook voor auto’s van omwonenden. Na de herinrichting zullen er in dit deel van de Van Lenneplaan wel iets minder parkeerplaatsen zijn. Op het terrein van De Wiardt komen 35 parkeerplaatsen voor bezoekers van De Wiardt en de sportzaal. Dit blijft openbaar gebied, bewoners kunnen hier vooralsnog dan ook gebruik van maken.

Ondernemers blijven goed bereikbaar

De Van Lenneplaan blijft van de inrit naar De Wiardt tot aan de Van Schendelstraat tweerichtingsverkeer voor zowel auto’s als fietsers. De ondernemers aan het pleintje aan de noordzijde van de Van Lenneplaan blijven dan ook goed bereikbaar voor iedereen. Samen met omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen wordt nog onderzocht hoe het pleintje aan de noordzijde beter en mooier kan worden ingericht.

Vervolg
De planning is om na de zomer 2020 te starten met de voorbereidingen. In het voorjaar van 2021 is de herinrichting van de Van Lenneplaan dan gereed.

Vragen of opmerkingen?
Heb je nog vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op via het contactformulier.

Het verkeersbeeld in De Wijert gaat in de toekomst veranderen. Door de aanpak van de ringweg Zuid zal het aantal verkeersbewegingen op de Vondellaan toenemen. Onderzocht wordt onder meer of we de rijrichting van de straten moeten aanpassen om zo sluipverkeer en ongewenste verkeerssituaties tegen te gaan. Het doel is om op die manier de leefbaarheid in de wijk op peil te houden of zelfs te verbeteren.
Bekijk de animatiefilm voor een duidelijker beeld van de genoemde verkeerssituatie.

In 2019 zijn wijkbewoners, ondernemers, de Gemeente en andere betrokkenen daarom diverse keren met elkaar in gesprek geweest over de verkeerssituatie in de Nicolaas Beetsstraat en omgeving. In 2020 gaan we in dit deel van de wijk al concreet aan de slag door bijvoorbeeld eenrichtingswegen te realiseren.