Volg ons:

Verkeer & Veiligheid

Veilig oversteken

Oversteek Tamarisk

Kinderen moeten veilig over kunnen steken bij basisschool De Tamarisk. De scholen, Politie, Groningen Bereikbaar en Q-buzz nemen hiertoe het initiatief.

Integraal Verkeersplan

In de komende jaren zal er veel veranderen op het gebied van verkeer en infrastructuur. Bewoners, ondernemers en andere organisaties worden betrokken bij deze nieuwe ontwikkelingen.

Elektronische snelheidsborden

Met behulp van mobiele snelheidsborden worden weggebruikers op diverse plekken in de wijk op hun snelheid gewezen. Op de Bordewijklaan is dit reeds gestart.

Van K Verschuurlaan

De bushalte aan de Van Ketwich Verschuurlaan moet een veilge overstap hebben. Ook het veilig oversteken verdient hier aandacht.

Silly Walk Zebrapad

Het idee is om een Silly walk zebrapad in de wijk te maken. Hierbij gaat het om een ludieke manier van veilig oversteken

Veilig verkeersgedrag

Elkaar aan kunnen spreken

Onder bewoners leeft de behoefte om elkaar beter op het verkeersgedrag aan te kunnen spreken. De wijkagent kan hierbij ondersteunen.

Scooters van de stoep

Handhaving op scooters en fietsen op trottoirs (met name rondom de scholen) is gewenst.

Parkeerplaats en plein Van Lenneplaan, gedrag fietsers/voetgangers

Onderzoeken van gedrag van de gebruikers in de “shared space” en het op touw zetten van een ludieke actie om veilig gedrag te stimuleren/belonen

Te hard rijden (Marcelles van Emantslaan)

Opvragen radarmeting “Victor Veilig” en meedenken hoe hardrijden ontmoedigd kan worden.

Gedrag bij Lenneplaan

Onderzoeken van gedrag van de gebruikers in de “shared space” en er komt een evaluatie van de herinrichting.

Integraal Verkeersplan

Vestdijklaan

Er zal in het voorjaar een bijeenkomst georganiseerd worden voor omwonenden

Sluipverkeer

Het maken van een inventarisatie van het sluipverkeer in de wijk

Borden in de wijk

Inventariseren wat er moet gebeuren op het gebied van verkeersborden in de wijk. Hiervoor wordt een bijeenkomst georganiseerd.

Verkeerssituatie rondom Brederoschool

Er zal in gezamenlijkheid met de Brederoschool en omwonenden gekeken worden naar de verkeerssituatie na de bouw van de geplande appartementen

Prima Parkeren en Onderhoud

Parkeerplaats en plein Van Lenneplaan

Het evalueren van de nieuwe parkeersituatie en adviseren voor eventuele verbeteringen

Handhaving

Kleine verkeerskundige punten

Voor kleine verkeerskundige punten kan er gemaild worden naar het Turboteam: verkeer@groningen